مقاله

آخرین اخبار ما

اعتیاد به فضای مجازی

نشانه که میگویددچار اعتیاد به شبکههای اجتماعی هستید ۱. صبحها پیش از هر کاری به سراغ شبکههای اجتماعی میروید تقریبا همهی ...

ادامه مطلب

پرخوری عصبی

پرخوری عصبی در واقع تمایل به غذا خوردن برای تسکین یافتن و کاهش استرس است. اغلب افرادی که پرخوری عصبی دارند، نمیتوانند در...

ادامه مطلب

اضطراب اجتماعی

اختلال اضطراب اجتماعیاگر شما دچار اختلال اضطراب اجتماعی هستید از محیط­های اجتماعی به دلیل ترس ناشی از قراردادن خود در مع...

ادامه مطلب

نحوه رفتار با افراد درونگرا و درک آنها

بسیاری از افراد به دلیل عدم آگاهی در مورد اینکه درون گرایی چیست و چطور می توان با یک فرد درون گرا ارتباط خوبی برقرار کرد...

ادامه مطلب

بیش فعالی ADHD

انواع کودکان بیش فعال:بیش فعالی دارای ویژگی های بارزی است که شامل پرتحرکی، کمبود توجه و تمرکز، بروز اعمال ناگهانی و غیرق...

ادامه مطلب