کلینیک راه احیاء

ابزار های تشخیصی

نقشه مغزی

آسیب های جسمانی به مغز، مانند ضربه مغزی، جریان عادی پالس های الکتریکی درمغز را دچار وقفه می کند.به همین گونه،آسیب های سمی، اختلال های حمله ای (صرع)، بیماری آلزایمر، کم اکسیژنی و عفونت مغز (برای نمونه، ورم مغزی مزمن لایم) فعالیت های امواج مغزی را تغییر می دهد. اختلال عدم توجه و تمرکز ،اختلال وسواس، اضطراب، افسردگی، و ناتوانی یادگیری نمونه های موج مغزی خاص خود را دارند.EEG … نوعی ثبت فعالیت های امواج مغزی است.QEEG … ، که بیشتر به عنوان نقشه برداری مغز شناخته می شود، به تجزیه و تحلیل همه جانبه فرکانس های گستره باندی که EEG خام را تشکیل می دهد اشاره دارد.QEEG به همان روش EEG یا دستگاه آر تی ام اس ثبت می شود، اما داده های به دست آمده در این ثبت برای ایحاد مکان نگاری و نقشه های رنگی که فعالیت های الکتریکی قشر مخ را تصویر می کند مورد استفاده قرار می گیرد…

با قراردادن تعدادي الكترود روي سر ميتوان اين امواج را دريافت، ثبت و سپس با استفاده از كامپيوتر تحليل كرد. QEEG .وسيلهاي است كه اين كار را انجام ميدهد الكترو انسفالوگرافي كمی (Quantitative ElectroEncephaloGraphy) وسيلهاي براي ارزيابي و اندازهگيري امواج مغزي وخصوصيات مربوط به آنهاست. در اين روش ارزيابي تعدادي الكترود (عموماً 19 عدد) که روی کلاهی با نظم و قانون خاصی تثبیت شدهاند، روي سر قرار گرفته امواج مغزی را دریافت میکنند . امواج مغزی را در حالتهای مختلف چشم بسته، چشم باز و انجام یک تکلیف شناختی مانند خواندن، ثبت کرده، سپس این امواج بوسيله كامپيوتر، برحسب فركانس تفكيك شده و براساس شدت فعاليت در رنگهاي مختلف نمايش داده ميشوند (تصاویر در قالب سرهای رنگی رائه میگردند. مطابق با مطالعاتي كه صورت گرفته اندازه امواج مختلف در مغز داراي استاندارد و حد نرمالي است كه تنها براساس جنس و سن تغيير ميكند. به اين معني كه براي داشتن عملكرد مناسب، هريك از امواج مغزي بايد داراي ميزان فعاليت خاصي باشند. با مقايسه اندازههاي بدست آمده از ثبت امواج در فرد با مقادير نرمال مشخص ميشود كدام يك از امواج و در كدام نقطه از سر داراي فعاليت نامناسب است. با بررسی نقشهمغزی و مقایسۀ آنها با الگوی نرمال و مرجع، میتوان کارکرد مغز را بررسی و مطالعه کرد. از آنجا که هر یک از اختلالات و مشکلات ذهنی و روانی بر اثر وجود اشکال در عملکرد مغز و در نتیجه کم و زیاد شدن امواج مغزی بهوجود میآیند، لذا QEEG مغزی که کارکرد طبیعی دارد با مغزی که دچار مشکل کارکردی شده است تفاوت دارد. با مقایسه اعداد بهدستآمده برای هر موج و نتیجه QEEG به دست آمده با وضعیت طبیعی میتوان نوع مشکل را تشخیص داد.

کاربرد ها :

تشخیص در اصل QEEG برای تشخیص نابهنجاری های موضعی یا کلی مغز بکار میرود. بوسیله QEEG میتوان بیماریهای مغزی- عروقی، آسیبهای مغزی، AD/HD، اختلالات یادگیری، اضطراب، افسردگی، تومورهای مغزی، صرع، اسکیزوفرنی، دمانس و آلزایمر را با دقت 80 تا 90 درصد تشخیص داد

تست های خودشناسی

راه احیا برای حل این مسئله آزمون های را طراحی کرده است کهبه شما کمک می کنند ویژگی ها و استعداد های خود را بشناسید

پکیج های مشاوره تلفنی

با استفاده از پکیج های مشاوره تلفنی به راحتی و بدون حضور در کلینیک می توانید از بیشترین خدمات کلینیک استفاده کنید

دریافت مشاوره رایگان

شما می توانید با استفاده از فرم مشاوره اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید . پس از دریافت اطلاعت با شما تماس گرفته خواهد شد و وقتی را تنظیم خواهیم کرد

Call Now Button