مقاله

آخرین اخبار ما

سندروم اردک

...

ادامه مطلب

اعتیاد به فضای مجازی

نشانه که میگویددچار اعتیاد به شبکههای اجتماعی هستید ۱. صبحها پیش از هر کاری به سراغ شبکههای اجتماع...

ادامه مطلب

پرخوری عصبی

پرخوری عصبی در واقع تمایل به غذا خوردن برای تسکین یافتن و کاهش استرس است. اغلب افرادی که پرخوری عصبی...

ادامه مطلب