مقاله

آخرین اخبار ما

علل شیوع خودشیفتگی در فرزندان امروز

هر کودکی نیاز دارد که از سوی والدین خود، برای دستاوردها و کارهای مثبتی که انجام می دهد، مورد تشویق و تایید قرار بگیرد و ...

ادامه مطلب

حملات پنیک چیست؟

حملات پانیک چیست؟حمله ی پانیک، هراس یا وحشتزدگی، اپیزودی ناگهانی از ترس فوقالعادهای است که واکنش بدنی شدیدی هنگامی که خط...

ادامه مطلب

10 حقیقت جالب درباره مغز زنان و مردان

۰ حقیقت جالب درباره مغز زنان و مردانبسیاری از برداشت های جالب توجه درباره مغز مردان بر اساس مطالعاتی است که روی مردان ۱۸...

ادامه مطلب

تبلیغات سنتی چیست؟ تبلیغات سنتی مرده یا در حال تکامل است؟

تبلیغات سنتی چیست؟ اولین مشکل ما یک تعریف از تبلیغات سنتی است. طبق یک استاندارد، تبلیغات سنتی بیشتر به محتوای یک پیام ا...

ادامه مطلب

مهارت ارتباط مؤثر

مهارت ارتباط مؤثر در دسته مهارتهای متمرکز بر روابط جای میگیرد و هدف از این مهارت ارتقا کیفیت روابط میباشد. ارتباط یک نیا...

ادامه مطلب

مهارت مدیریت خشم

مدیریت خشم یکی از مهمترین مهارت های زندگی است، که در گروه مهارت های "متمرکز بر هیجان" قرار می گیرد.انسان ها با هشت هیجان...

ادامه مطلب